Reklamační řád

Úvod Pomoc při nakupováníReklamační řád

1. Obecná ustanovení a definice

1.1 Tento reklamační řád byl zpracován dle Občanského zákoníku ve znění pozdějších předpisů (dále jen "Zákon") a vztahuje se na spotřební zboží (dále jen "Zboží"), u něhož jsou v záruční době uplatňována práva kupujícího odpovědnosti za vady (dále jen " reklamace ").
 
1.2 Prodávajícím je společnost VerMart, s.r.o  so sídlem Krajné Čierno 26, 09003 Ladomirová.  IČO: 50 726 561 DIČ: 2120455359 , IČ DPH: SK2120455359. 


 
1.3 Kupující je subjekt, který s Prodávajícím uzavřel smlouvu o koupi Zboží.
2. Záruční podmínky

2.1 Vykazuje-li Zboží zjevné vady, tj zejména pokud je Zboží Kupujícímu předáno v poškozeném transportním obalu, je Kupující oprávněn Zboží nepřevzít. V takovém případě zůstává zachován nárok Kupujícího na poskytnutí řádného plnění Prodávajícího nebo na vrácení kupní ceny podle zvolení Kupujícího.
 
2.2 Záruka se nevztahuje na mechanické poškození zboží kupujícím, používání zboží v neodpovídajících resp. nevhodných podmínkách, neodborné zacházení, zanedbání péče o zboží, nesprávnou manipulaci a používání zboží, nesprávné ošetřování zboží. Kratší životnost výrobku nelze považovat za vadu a nedá se reklamovat. Prodávající si zároveň vyhrazuje právo nevracet za takové zboží peníze a právo nezaměnit ho za jiné zboží. Veškeré záruční opravy jsou v případě, že do doby jejich uplatnění nezanikl nárok na uplatnění záruky podle předchozího bodu bezplatné.
 
2.3. Délka záruční doby se řídí platnými ustanoveními Zákona, činí tedy 24 měsíců, s výjimkami stanovenými Zákonem.
 
2.4. Kupující je oprávněn odstoupit od smlouvy ve všech případech stanovených Zákonem. Odstoupení je vůči
Prodávajícímu účinné od okamžiku, kdy je mu doručeno písemné prohlášení Kupujícího o odstoupení od smlouvy. V případě odstoupení od smlouvy se smlouva od počátku ruší a smluvní strany jsou povinny vrátit vše, co si na jejím základě poskytly.
3. Vyřízení reklamace

3.1 Reklamace se uplatňuje v sídle Prodávajícího. Zboží proto zasílejte na adresu:
 
Promoda.cz
VerMart s.r.o.
Krajní Černo 26
09003 Ladomirová

Slovenská republika
 
3.2 Zboží je potřeba zaslat Prodávajícímu. Zásilka musí být kompletní (včetně příslušenství a veškeré dokumentace) a ve stavu, v jakém jste ji převzali při dodávce. Ke zboží přiložte doklad o koupi. Vždy prosím na balení použijte vhodný materiál, tak aby nemohlo během přepravy dojít k polepení, popsání či jinému znehodnocení původních obalů. Zboží musí být pro přepravu řádně zabaleno, tak aby nedošlo k jeho dalšímu případnému poškození. Neposílejte zboží na dobírku, v takovém případě nebude zboží převzato. Doporučujeme Vám zboží pojistit.
 
3.3 Přeprava k prodejci je hrazena Kupujícím.
 
3.4 Výrobky, na které se vztahuje právo uplatnění reklamace musí být předány k posouzení ihned po zjištění závady, musí být čisté a s náležitými doklady a popisem závady, případně označeným místem závady.
 
3.5 Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace. Po uplynutí této lhůty se kupujícímu přiznávají stejná práva, jako by se jednalo o neodstranitelnou vadu.
 
3.6 Chybný nebo poškozené zboží bude vyměněno nebo bude vrácena kupní cena.
 
3.7 U zamítnutých reklamací mohou být účtovány náklady na reklamační řízení a manipulační poplatky.
 
3.8 O vyřízení reklamace budete informováni e-mailem, případně telefonicky Stejně jako při dodání objednávky budete informováni o expedici balíku a termínu doručení.
 
3.9 Prodávající plně odpovídá za sledování běhu lhůty na reklamaci v souladu s příslušným ustanovením Zákona č. 250/2007 CFU o ochraně spotřebitele a občanského zákoníku a bezodkladné kontaktování zákazníka o vyřízení reklamace v zákonem stanovené lhůtě formou e-mailu, telefonem, resp. doporučeného dopisu.
 
3.10 Prodávající nepřebírá odpovědnost za škody vyplývající z provozu produktů, funkčních vlastností a škod z neodborného používání produktů, stejně jako škod způsobených vnějšími událostmi a chybnou manipulací. Na vady tohoto původu se nevztahuje ani poskytnutá záruka. Zboží je z hygienických důvodů na reklamaci přijat pouze řádně vyčištěn.


4. Závěrečná ustanovení

 

4.1 V případě jakékoli Reklamace Kupující Prodávajícího o uplatnění reklamace a dohodne se s ním na nejvhodnější formě reklamačního postupu.
 
4.2 Vztahy neupravené v reklamačním řádu řídí se občanským zákoníkem nebo Zákonem o ochraně spotřebitele. Pokud uvedené právní předpisy upravují podmínky smluvního vztahu výhodnější pro spotřebitele jako reklamační řád, platí příslušná zákonná ustanovení.
 
4.3 Tento reklamační řád nabývá účinnosti dne 8.9.2015. Změny reklamačního řádu vyhrazeny.
 
Vpřípadě, že si přejete zboží reklamovat, kontaktujte nás.
Záruka

Záruční doba na zboží je 24 měsíců ode dne uzavření kupní smlouvy, pokud není stanovena jiná záruční doba pro konkrétní zboží, a běží ode dne převzetí zboží a potvrzení potřebných dokumentů souvisejících se zbožím oprávněnou osobou. Záruční doba 24 měsíců platí při prodeji zboží na soukromou potřebu [§ 620 odst. 1 občanského zákoníku]. Pokud je kupující podnikatel a výrobek kupuje pro podnikatelskou činnost, záruční doba se řídí záručnýmmi podmínkami výrobce v souladu s § 429 odst. 2 Obchodního zákoníku.
 
Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou kupující nemohl používat zboží z důvodu záruční opravy zboží.
 
V případě výměny zboží za nové dostane kupující doklad na kterém bude uvedeno vyměněné zboží. Případné další reklamace se uplatňují na základě původního dodacího listu a tohoto reklamačního dokladu. V případě výměny zboží začíná běžet záruční doba ode dne převzetí nového zboží, avšak pouze na nové zboží.
Veškeré záruční opravy uplatněné právem jsou bezplatné.
 
Reklamační řád je platný od 08.09.2015 do odvolání

Info Pomoc při nakupování Socialni sítě Newsletter

      

Copyright 2016 - 2023 © promoda.cz